Zarządzanie

Obiekty komercyjne

Oferta dla nieruchomości komercyjnych

Oferta skierowana do właścicieli obiektów komercyjnych, powierzchni handlowych i biurowych, obiektów przemysłowo-magazynowych, mieszkań na wynajem. W swoich działaniach szczególnie skupiamy się nad podwyższaniem dochodowości oraz optymalizacją sposobów wykorzystywania nieruchomości. Tym samym jako zarządca zapewniamy Państwu pełen zakres usług i czynności mających na celu poprawę komfortu użytkowania nieruchomości.

Zakres świadczonych usług obejmuje:

 • Czynności prawne
 • Prowadzenie dokumentacji i księgowości
 • Media i obsługa techniczna nieruchomości
 • Remonty i modernizacje
 • Czystość, porządek i bezpieczeństwo
 • Obsługa najmu

Szczegółowy zakres usług zarządzania nieruchomością komercyjną

1. Czynności prawne, prowadzenie dokumentacji i księgowości.

 • Reprezentacja Właściciela w sprawach dotyczących nieruchomości przed sądami, urzędami i innymi instytucjami publicznymi na podstawie stosownych pełnomocnictw.
 • Prowadzenie dla Właściciela ewidencji kosztów i sprawozdawczości finansowej (obsługa finansowo - księgowa nieruchomości).
 • Przygotowywanie comiesięcznych raportów finansowych według schematu uzgodnionego z Właścicielem nieruchomości.
 • Prowadzenie i rozliczanie odrębnego konta bankowego dla nieruchomości.
 • Prowadzenie i przechowywanie właściwej dokumentacji księgowej, prawnej i technicznej związanej z zarządzaną nieruchomością.
 • Prowadzenie indywidualnych rozliczeń Współwłaścicieli, w tym naliczanie kosztów eksploatacyjnych (indywidualne rozliczanie współwłaścicieli PIT-5, VAT-7 lub inne na zlecenie Właściciela).
 • Ubezpieczenie budynku.
 • Regulowanie podatków i innych opłat publiczno - prawnych.
 • Wystosowywanie wezwań do zapłaty z tytułu zaległości czynszowych.
 • Przygotowywanie procedur prawnych lub innych procedur koniecznych dla ściągnięcia zaległych opłat oraz innych należności związanych z nieruchomością.
 • Wykonywanie zarządzeń porządkowych organów samorządowych.

2. Media i obsługa techniczna.

 • Zapewnienie dostawy mediów: energii elektrycznej i cieplnej, wody oraz odprowadzania ścieków i wywozu śmieci.
 • Negocjowanie w imieniu Właściciela optymalnych warunków dostawy mediów.
 • Opracowanie sposobu rozliczania dostawy mediów dla budynku.
 • Prowadzenie indywidualnego rozliczenia najemców.
 • Zapewnienie obowiązkowych kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z wymogami prawa budowlanego.
 • Prowadzenie książki obiektu oraz dokumentacji nieruchomości przewidzianej ustawą prawa budowlanego.
 • Bieżąca konserwacja nieruchomości oraz dokonywanie napraw budynku, jego pomieszczeń i urządzeń technicznych, które umożliwiają właściwe korzystanie z nieruchomości.
 • Zapewnienie całodobowego pogotowia technicznego.
 • Usuwanie awarii i skutków awarii w nieruchomości.
 • Zapewnienie usług i serwisów związanych z funkcjonowaniem urządzeń technicznych (centrale telefoniczne, elektroniczne systemy kontroli dostępu, winda, kotłownia, domofon, hydrofor itp.).

3. Remonty i modernizacje.

 • Przygotowanie i aktualizacja planów remontów i modernizacji nieruchomości w oparciu o przewidywane środki finansowe Właściciela oraz na podstawie przeprowadzonych kontroli technicznych.
 • Nadzorowanie przebiegu remontów i zlecanych prac.
 • Podejmowanie działań remontowych uwzględniających w pierwszej kolejności bezpieczeństwo użytkowników nieruchomości i osób trzecich.
 • Dokonywanie napraw i prowadzenie remontów długoterminowych na terenie nieruchomości w sposób uzgodniony z Właścicielem.
 • Wyłanianie wykonawców robót remontowych w oparciu o procedury uprzednio przyjęte przez Właściciela i Zarządcę.

4. Czystość, porządek i bezpieczeństwo.

 • Kierowanie personelem zatrudnionym na terenie nieruchomości, odpowiedzialnym bezpośrednio za czystość, porządek i urządzenia służące do wspólnego użytku.
 • Zapewnienie środków do utrzymania czystości, narzędzi i akcesoriów.
 • Zlecanie konserwatorom wykonywania na bieżąco wszelkich koniecznych czynności niezbędnych do utrzymania nieruchomości i jej otoczenia w czystości, bezpieczeństwie i należytym porządku.
 • Informowanie Właściciela o zdarzeniach, które mogą doprowadzić do szkód lub odpowiedzialności finansowej Właściciela.
 • Zlecanie innych zadań porządkowych wynikających z decyzji bądź poleceń właściwych organów samorządowych i administracji państwowej.
 • Kontakt ze służbami miejskimi i porządkowymi: Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna, Państwowa Inspekcja Sanitarna, itd., w przypadkach bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem użytkowników zarządzanej nieruchomości.

5. Obsługa najmu.

 • Poszukiwanie potencjalnych klientów oraz promowanie nieruchomości.
 • Zwiększanie powierzchni najmu poprzez adaptowanie niezagospodarowanych powierzchni lub oferowanie zainteresowanym indywidualnej adaptacji.
 • Prowadzenie i obsługa transakcji.
 • Rozliczanie dostawy mediów dla poszczególnych najemców i wystawianie faktur za usługi.
 • Nadzorowanie prawidłowości wykonywania umów zawartych z najemcami.
 • Utrzymywanie obiektu na poziomie zapewniającym przyjazne i komfortowe otoczenie skłaniające do wynajmu.
 • Bieżąca weryfikacja płatności czynszów i windykacja należności, prowadzenie rozmów ugodowych.
 • Informowanie Właściciela o pustostanach, wygaśnięciu umów najmu oraz przewidywanych okolicznościach wygaśnięcia umów najmu.
 • Udzielanie Właścicielowi na żądanie informacji o nieruchomości i użytkownikach.

6. Zasady współpracy i obowiązki zarządcy.

 • Dyspozycyjność administratora.
 • Stały kontakt i wymiana informacji pomiędzy Właścicielem i zarządcą przez e-mail, strony www firmy, telefon.
 • Wysokość wynagrodzenia zarządcy, ustalana indywidualnie dla każdej nieruchomości, uzależniona jest od zakresu świadczonych usług.
 • Przygotowanie i przedstawienie Właścicielowi na zebraniu rocznym:
  • wyników finansowych za rok ubiegły (lub sumy wyników poszczególnych Właścicieli),
  • stan pasywów i aktywów za ubiegły rok,
  • sprawozdania o stanie finansów w zakresie wpływów z pożytków otrzymywanych z nieruchomości (reklamy, najem, parking itp.).
 • Udzielanie Właścicielowi wyczerpujących informacji w sprawach zarządzanej nieruchomości i dostarczanie, w razie potrzeby, kopii korespondencji związanej z jej obsługą.
 • Działanie w celu powiększenia dochodów Właściciela.
 • Zastępstwo inwestycyjne w zakresie inwestycji remontowych Właściciela na określonych indywidualnie warunkach.
 • Wykonywanie czynności i obowiązków przekraczających zwykły zarząd nieruchomością i innych usług, które będą konieczne do wykonania zlecenia w oparciu o pisemne uzgodnienia i pełnomocnictwa Właściciela.
Copyright © Signo Nieruchomości 1997-2024
Projekt i realizacja online24.pl
zrozumiałem X
Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookie.