Zarządzanie

Obiekty mieszkalne

Oferta dla wspólnot mieszkaniowych

Oferta przygotowana specjalnie z myślą o wspólnotach mieszkaniowych. Zawiera pozycje uwzględniające specyficzne potrzeby tego typu nieruchomości. Właściciel każdej nieruchomości przy zatrudnianiu zarządcy powinien określić swój cel, jaki chce realizować. W przypadku wspólnot mieszkaniowych jest to bezproblemowe i bezawaryjne bieżące funkcjonowanie nieruchomości, w której zarządca dba dosłownie o wszystko, również o optymalizację ponoszonych kosztów.

Ofertę zarządzania naszej firmy wyróżnia jej kompletność. Korzystając z naszych usług macie Państwo komfort współpracy z indywidualnym zarządcą. Staniecie się prawdziwym klientem, a nie petentem.

Zakres świadczonych usług obejmuje:

 • Czynności prawne
 • Prowadzenie dokumentacji i księgowości
 • Media i obsługa techniczna nieruchomości
 • Remonty i modernizacje
 • Czystość, porządek i bezpieczeństwo

Szczegółowy zakres usług zarządzania nieruchomością mieszkalną - wspólnota mieszkaniowa

1. Czynności prawne, prowadzenie dokumentacji i księgowości.

 • Rejestracja, zaprowadzenie dokumentacji wspólnoty mieszkaniowej.
 • Reprezentacja ogółu właścicieli w sprawach dotyczących Wspólnoty przed sądami, urzędami i innymi instytucjami publicznymi na podstawie stosownych pełnomocnictw.
 • Prowadzenie dla Wspólnoty ewidencji kosztów i sprawozdawczości finansowej (obsługa finansowo - księgowa nieruchomości).
 • Prowadzenie i rozliczanie konta bankowego Wspólnoty.
 • Lokowanie wolnych środków Wspólnoty na najkorzystniejszych lokatach bankowych.
 • Prowadzenie i przechowywanie właściwej dokumentacji księgowej związanej z zarządzaną nieruchomością. 
 • Ubezpieczenie budynku od ognia i innych zdarzeń losowych oraz Wspólnoty - od odpowiedzialności cywilnej.
 • Regulowanie podatków i innych opłat publiczno - prawnych.
 • Prowadzenie wykazu lokali i właścicieli lokali.
 • Przygotowywanie i doręczanie książeczek opłat dla właścicieli lokali mieszkalnych i użytkowych.
 • Wystosowywanie wezwań do zapłaty dla właścicieli i najemców lokali z tytułu zaległości czynszowych.
 • Przygotowywanie procedur prawnych lub innych procedur koniecznych dla ściągnięcia zaległych opłat oraz innych należności związanych z nieruchomością.
 • Aktualizacja stawek za czynsz, gaz, energię elektryczną i cieplną oraz regulacja opłat i rozliczeń z tym związanych.
 • Bieżąca kontrola funkcjonowania nieruchomości zgodnie z przepisami prawa.
 • Wykonywanie zarządzeń porządkowych organów samorządowych.

2. Media i obsługa techniczna.

 • Zapewnienie dostawy mediów: energii elektrycznej i cieplnej, wody oraz odprowadzania ścieków i wywozu śmieci.
 • Negocjowanie w imieniu Wspólnoty optymalnych warunków dostawy mediów.
 • Nadzór nad wykonaniem umów o dostarczanie mediów (woda, gaz, prąd).
 • Opracowanie sposobu rozliczania dostawy mediów dla budynku.
 • Rozliczanie z liczników indywidualnych dostawy wody, CO, i innych oraz naliczanie zaliczek na kolejne okresy dla poszczególnych użytkowników lokali.
 • Prowadzenie indywidualnego rozliczenia współwłaścicieli, w tym naliczanie kosztów eksploatacyjnych i funduszu remontowego.
 • Zapewnienie obowiązkowych kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z wymogami prawa budowlanego.
 • Prowadzenie książki obiektu oraz dokumentacji nieruchomości przewidzianej ustawą prawa budowlanego.
 • Bieżąca konserwacja nieruchomości oraz dokonywanie napraw budynku, jego pomieszczeń i urządzeń technicznych, które umożliwiają właścicielom lokali właściwe korzystanie z nieruchomości wspólnej.
 • Utrzymywanie nieruchomości w odpowiednim stanie technicznym w tym zapewnienie całodobowego pogotowia technicznego.
 • Usuwanie awarii i skutków awarii w nieruchomości wspólnej.
 • Zapewnienie usług i serwisów związanych z funkcjonowaniem urządzeń technicznych nieruchomości wspólnej (winda, kotłownia, domofon, hydrofor itp.).

3. Remonty i modernizacje.

 • Przygotowanie i aktualizacja planów remontów i modernizacji nieruchomości w oparciu o przewidywane środki finansowe Wspólnoty oraz na podstawie przeprowadzonych kontroli technicznych.
 • Nadzorowanie przebiegu remontów i zlecanych prac zgodnie z zatwierdzonymi planami remontowymi na dany rok.
 • Podejmowanie działań remontowych uwzględniających w pierwszej kolejności bezpieczeństwo użytkowników nieruchomości i osób trzecich.
 • Dokonywanie napraw i prowadzenie remontów długoterminowych na terenie nieruchomości w sposób uzgodniony ze Wspólnotą.
 • Wyłanianie wykonawców robót remontowych w oparciu o procedury uprzednio przyjęte przez Wspólnotę i Zarządcę.
 • Odbiór wykonywanych remontów, egzekwowanie praw gwarancyjnych.

4. Czystość, porządek i bezpieczeństwo.

 • Kierowanie personelem zatrudnionym na terenie nieruchomości, odpowiedzialnym bezpośrednio za czystość, porządek i urządzenia służące do wspólnego użytku.
 • Zapewnienie środków do utrzymania czystości, narzędzi i akcesoriów.
 • Zlecanie dozorcom wykonywania na bieżąco wszelkich koniecznych czynności niezbędnych do utrzymania nieruchomości i jej otoczenia w czystości, bezpieczeństwie i należytym porządku.
 • Utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń i urządzeń służących do wspólnego użytku.
 • Informowanie Zarządu Wspólnoty o zdarzeniach, które mogą doprowadzić do szkód lub odpowiedzialności finansowej lub innych spraw ważnych dla bieżącego funkcjonowania wspólnoty.
 • Zlecanie innych zadań porządkowych wynikających z decyzji bądź poleceń właściwych organów samorządowych i administracji państwowej.
 • Kontakt ze służbami miejskimi i porządkowymi: Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna, Państwowa Inspekcja Sanitarna, itd., w przypadkach bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem mieszkańców zarządzanej nieruchomości.

5. Zasady współpracy ze wspólnotą i obowiązki zarządcy.

 • Stały kontakt z właścicielami lokali oraz użytkownikami budynku. 
 • Dyspozycyjność administratora.
 • Stały kontakt i wymiana informacji pomiędzy członkami Wspólnoty i zarządcą przez e-mail, strony www firmy, telefon.
 • Przygotowanie i obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej w celu przedstawienia:
  • wyników finansowych za rok ubiegły,
  • wstępnego projektu rocznego planu gospodarczego i remontowego wspólnoty,
  • sprawozdania o stanie finansów w zakresie wpływów z pożytków otrzymywanych z nieruchomości wspólnej (reklamy, najem, parking itp.).
 • Monitorowanie wydatków Wspólnoty za pomocą oddzielnego rachunku bankowego z wydzielonym subkontem dla funduszu remontowego.
 • Składanie Zarządowi Wspólnoty w określonych terminach sprawozdań z wykonywanych czynności.
 • Przygotowywanie raportów dla Zarządu Wspólnoty oraz okresowe spotkania z Zarządem dotyczące spraw bieżących.
 • Działanie w celu powiększenia dochodów Wspólnoty, szczególnie z tytułu wynajmowania części nieruchomości wspólnej i reklam.
 • Zastępstwo inwestycyjne w zakresie inwestycji remontowych Wspólnoty Mieszkaniowej na określonych indywidualnie warunkach.
 • Wykonywanie czynności i obowiązków przekraczających zwykły zarząd nieruchomością i innych usług, które będą konieczne do wykonania zlecenia Zarządu i wykonania planów Wspólnoty w oparciu o pisemne uzgodnienia i pełnomocnictwa Zarządu Wspólnoty.
 • Wysokość wynagrodzenia Zarządcy, ustalana indywidualnie dla każdej nieruchomości, uzależniona jest od zakresu świadczonych usług i wielkości nieruchomości.
Copyright © Signo Nieruchomości 1997-2024
Projekt i realizacja online24.pl
zrozumiałem X
Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookie.